Sluitingsceremonie Torino 2006

Vanavond vond in het Olympisch Stadion in Turijn de afsluitingsceremonie van de XXe Olympische Winterspelen plaats.

Ik ben niet echt een grote sport-fan en zodoende heb ik de sportwedstrijden zelf meestal maar zijdelings gevolgd. Wel ben ik genoeg Nederlander om mee te leven met de vreugde om de door Nederland behaalde medailles: 9 in totaal!

Voor ceremonies, show en spektakel ben ik echter wel te vinden, dus vandaar dat ik de openings- en sluitingscerenomies wel voor het grootste deel heb gezien. Dat was naar mijn mening zeker de moeite waard!

De afsluitingsceremonie was een prachtig spektakel, in de beste Italiaanse traditie gebaseerd op de bekende opera’s en passend bij de tijd van het jaar: het carnaval. Tegen het eind werd het geheel extra opgeluisterd door een groots vuurwerk.

Hier enkele impressies:

Het enige incident was een demonstrant die het podium oprende net op het moment dat de voorzitter van het organisatiecomitxc3xa9 zijn toespraak hield, waarbij de demonstrant xc3xa9xc3xa9n van de microfoons van het spreekgestoelte greep, maar die afbrak toen hij door veiligheidsmensen werd weggetrokken…

Spoorwegen

Mijn collega-webloggers Thijs en Niels hebben allebei, elk op hun manier, iets met treinen en spoorwegen.

Ook ik heb er altijd nog wel iets mee, want als kind was ik helemaal weg van treinen en verzamelde en las ik alles wat ik erover kon krijgen en als je er eenmaal door gegrepen bent, dan laat dat je nooit meer los…

Het nog altijd fraaie station Amsterdam-SloterdijkOok werden in de zomervakantie regelmatig uitstapjes met de trein gemaakt, iets waar ik altijd naar uitkeek. Het leukste was dan om met treinen te reizen waar je nog nooit in had gezeten, en dat werden er na verloop van tijd natuurlijk steeds minder, en om op stations te komen waar je nog nooit was geweest, hetgeen iets makkelijker te realiseren was

Tegenwoordig reis ik niet dagelijks met de trein, maar als ik iets verder weg moet, dan neem ik meestal wel de trein. Dat bevalt me prima, van de veel gewraakte vertragingen heb ik tot nog toe weinig gemerkt en vergeleken met de auto of de bus, kom je met de trein snel en zonder omwegen of parkeerproblemen op de plaats van bestemming aan.

Middagje Den Haag

Het Museum voor TelecommunicatieVanmiddag ben ik naar Den Haag geweest…

Eerst naar het Museum voor Commu- nicatie: ik ben namelijk altijd al erg in post en met name telecommunicatie geinteresserd.
Helaas viel het tentoongestelde nogal tegen omdat van de vaste collectie waarschijnlijk wegens herinrichting niet veel te zien was.

Het grootste deel werd nu inge- nomen door een tijdelijke expositie genaamd “De Verleiding“. Daar waren wel grappige dingen bij, zoals dat elk mooi gezicht de verhoudingen van de Gulden Snede zou hebben, maar was naar mijn mening soms ook een beetje banaal voor een zichzelf respecterend museum…

Van de vaste collectie was er een en ander uit de eerste helft van de vorige eeuw te zien: telefoontoestellen, telefooncentrales, postkantoorinrichtingen en een telexmachine waarop je zelf een tekst kon typen, waarbij er het bekende gele ponsstrookje uitkwam (met gaatjes volgens een met morse vergelijkbare code).

Daarna heb ik etalages van galerixc3xabn bekeken en o.a. heeeel mooie, maar ook heeeel dure Venetiaanse carnavalsmaskers gezien en heb ik nog even bij tweede-handsboekwinkels gekeken.

Tenslotte heb ik in Middeleeuwse sfeer gegeten bij stadsherberg t Goude Hooft.

Over eer en recht

In de vorige log heb ik gesteld dat het conflict tussen de westerse wereld en de Islam voor een groot deel kan worden teruggebracht tot het meer socio- logische onderscheid tussen individualisme en gemeenschapsdenken. Dit onderscheid speelt ook een rol bij het fenomeen eerwraak…

Eerwraak
Eerwraak is de laatste jaren diverse malen in het nieuws is geweest en houdt kort gezegd in dat als de eer van de familie is geschonden doordat een meisje of jonge vrouw voorhuwelijkse seksuele omgang heeft gehad, haar familieleden die eer herstellen door als wraak de dader om het leven te brengen. Eerwraak is volgens de Koran en de Sharia niet toegestaan, maar komt desondanks traditioneel voor in landen noordelijk en oostelijk van de Middellandse zee.

Veroordeling
Net als het geval is bij de verontwaardiging van moslims als gevolg van het beledigen van de profeet Mohammed, wordt ook eerwraak door veel autoch- tone Nederlanders gezien als een van de vele primitieve gevolgen, om niet te zeggen uitwassen van de Islam.
Eerwraak op zich valt vanwege de daarmee gepaard gaande disproportio- naliteit nauwelijks goed te praten, maar vormt wel een goed voorbeeld van het verschil tussen het westerse individualisme en het islamitische, of beter gezegd oosterse gemeenschapsdenken.

Ondergeschikt
In de oosterse en islamitische culturen is het individu ondergeschikt aan de gemeenschap en dat geldt met name voor de huwbare meisjes. Als iemand trouwt, dan doet hij of zij dat als lid van een bepaalde familie en daarom heeft het hoofd van die familie een belangrijke, zo niet doorslaggevende stem bij de keuze van een huwelijkspartner. Dit kan in het ergste geval leiden tot gedwongen uithuwelijken.
Het is belangrijk dat huwelijkspartners de eer en goede naam van de familie hooghouden, wat onder andere inhoudt dat een meisje als maagd het huwelijk in moet gaan. Als iemand die maagdelijkheid schendt, dan is daar- mee ook de eer van de familie aangetast.

Individualistisch
Op zich is dat begrijpelijk: bij ons in het westen is seksualiteit weliswaar vergaand losgekoppeld van het huwelijk, maar zal geen vrouw het leuk vinden om tegen haar zin ontmaagd te worden.
Het verschil met de oosterse cultuur is dat het bij ons een zaak van het individu is om te bepalen met wie er seksuele omgang plaatsvind. Ook eer- gevoel dat daarbij een rol speelt is bij ons een individuele aangelegenheid.
Want ondanks alle vrijgevochtenheid is het zeker niet zo dat wij geen gevoel voor zoiets als eer of eigenwaarde hebben: ook wij Nederlanders kunnen bijzonder lichtgeraakt zijn, niet meer direct als het gaat om collectieve, gemeenschappelijke zaken zoals bij de Moslims, maar wel als het gaat om onszelf, ons ego, onze eigen belangen en bezittingen… denk in dit verband aan de campagne over ons “te korte lontje“…
(Het enige waar wij in Nederland nog collectief verontwaardigd over raken, zijn aanvallen richting homo’s en richting Joden…)

Bestraffing
Uit het verschil tussen gemeenschapsdenken en individualisme vloeit in dit verband nog iets voort, namelijk een verschil in hoe een schending van de eer wordt bestraft:
– In de islamitische culturen is het de familie die de schending wreekt, dat geldt niet alleen voor huwelijksgerelateerde zaken, maar in het algemeen zijn het de families, familiehoofden of namens hen andere mannelijke familieleden die conflicten uitpraten of zelfs uitvechten.
– In het Westen is zulke “eigenrichting” verboden en moet het bestraffen van een vergrijp worden overgelaten aan politie en justitie. We zien dus dat bij ons het individualisme nauw verbonden is met rechtspleging door overheids- organen.

Individu vs. Gemeenschap

MoslimprotestDe laatste weken worden de media beheersd door de protesten van moslims tegen een aantal Deense spotprenten van de profeet Moham- med.
Dit incident staat niet op zichzelf, maar past binnen een breder kader van toegenomen spanningen tussen de westerse wereld en de Moslimwe- reld. Dit spanningsveld kent vele aspecten, van mislukte integratie in het klein tot terrorisme in het groot.

Conflict
Omdat fanatieke en extremistische moslims door het plegen van terroristische aanslagen en hun opruiende taalgebruik, de meeste aandacht opeisen, wordt het probleem vaak voorgesteld als een conflict tussen de seculiere (wereld- lijke) liberale westerse waarden enerzijds en de Islam als op z’n minst ouderwetse religie anderzijds.

Andere oorzaak
Deze voorstelling van zaken is wat te kort door de bocht: uit het feit dat de meerderheid van de moslims hun geloof op vreedzame wijze beleven, blijkt namelijk al dat de oorzaak van het probleem niet bij de Islam, maar ergens anders ligt. Als de Islam zowel op gematigde als op extremistische wijze gexc3xafnterpreteerd kan worden, dan moet er voor dit verschil in interpretatie een andere oorzaak zijn, die waarschijnlijk vooral in economische, politieke, sociale en psychologische omstandigheden ligt.

Zelfmoordterrorisme
Zo is bijv. uit onderzoek gebleken dat niet zozeer een strenge interpretatie van de Islam doorslaggevend is om tot zelfmoordterrorisme overgaan, maar veel meer sociale isolering en groepsdwang. Ook elders werden en worden zelfmoordaanslagen eerder met het oog op politieke of militaire doelen, dan rechstreeks vanuit een geloofsovertuiging gepleegd, denk daarbij aan de kamikazepiloten in WOII, aan de Tamil Tijgers op Sri Lanka of de aanslagen door Palestijnen in Israel.

Basisprincipes
Bij nader inzien kan het verschil tussen het Westen en de Islam voor een heel groot deel worden teruggebracht tot het verschil tussen individualisme en gemeenschapsdenken:
– In de westerse wereld staat het individu met zijn gevoelens, behoeften en (eigen)belangen voorop en pas daarna komt de gemeenschap aan bod, die het individu zo nodig (pas) achteraf corrigeert.
– In de moslimwereld, maar ook in de meeste overige niet-westerse culturen, ligt de nadruk eerst en vooral op de groep, op de gemeenschap, of dat nu de familie, de natie of de geloofsgemeenschap is, en komt pas als die gediend is het individu aan bod.

Geloofsbeleving
Dit onderscheid tussen individu en gemeenschap is duidelijk zichtbaar in de geloofsbeleving:
Bij de moslims is het geloof vooral een gemeenschappelijke zaak, terwijl bij ons religie, onder invloed van het protestantisme, gezien wordt als een persoonlijke aangelegenheid.
Sommige liberalen en vrijzinnigen vinden geloof zelfs zo persoonlijk dat het bij wijze van spreken alleen in de eigen huiskamer beleefd mag worden en vooral geen rol mag spelen in de samenleving en al helemaal niet in de politiek. Zo’n visie moet haast onvermijdelijk in botsing komen met de Islam, dat als religie juist wel een belangrijke maatschappelijk rol wil spelen (denk aan de Sharia, de islamitische wet).

Voordeel
De meer sociologische benadering, waarbij het spanningsveld dus wordt teruggebracht tot het verschil tussen individualisme en gemeenschaps- denken, heeft als voordeel dat we de discussie daarmee kunnen loskoppelen van het explosieve religieuze aspect.
Daardoor kunnen de Islam, Allah en de profeet buiten beschouwing blijven, waardoor we minder bang hoeven te zijn dat die beledigd worden. Omgekeerd zouden wij westerlingen dan niet meer als “ongelovigen” betiteld hoeven te worden.

Onaangenaam
Desondanks zal deze benadering in de praktijk waarschijnlijk weinig resultaat hebben. Moslims hechten immers bijzonder veel waarde aan hun geloof, waardoor het voor hen geen optie is om dat buiten beschouwing te laten.
Maar zelfs al zouden meer gematigde moslims daartoe bereid zijn, dan nog kan zo’n benadering onaangenaam zijn, omdat het hen confronteert met de vraag of bij hen de nadruk misschien niet wat al te veel op de gemeenschap ligt, waardoor er voor het individu (te) weinig ruimte is.
Omgekeerd zouden wij in het Westen dan geconfronteerd worden met de vraag of bij ons de nadruk juist weer niet teveel op het individu ligt, waardoor het gemeenschappelijke: gezin, familie, buurt, enz. verwaarloosd wordt…

Geheime diensten

Geheime diensten hebben altijd al tot de verbeelding gesproken, maar nog niet zo heel lang geleden waren deze organisaties letterlijk zo geheim dat de allermeeste mensen van het bestaan ervan niet afwisten en de overheid het bestaan ervan gewoonweg ontkende.
Het logo van de AIVD
Openbaarheid
Na het einde van de Koude Oorlog is dat drastisch veranderd en zijn veel geheime diensten zo ver in de openbaarheid getreden, dat ze bijna niet meer van gewone ministeries lijken te verschillen: zo hebben ze tegenwoordig fraaie web- sites, eigen logo’s (zoals hier rechts dat van de AIVD), publiceren ze jaarverslagen en verschijnen hun vacatures gewoon in de krant (of op hun website).

Verschillende diensten
De meeste grote landen hebben niet xc3xa9xc3xa9n, maar meerdere geheime diensten. Zo zijn er:
Veiligheidsdiensten die waken over de binnenlandse veiligheid, dit in samenwerking met de inlichtingeneenheden van de politiekorpsen.
Inlichtingendiensten die inlichtingen uit het buitenland vergaren.
Afluisterdiensten die alle mogelijke (electronische) telecommunicatie onderscheppen en/of afluisteren (alleen buitenlandse en daardoor volledig legaal). Tevens houden deze diensten zich bezig met het ontcijferen van buitenlandse codes.
Militaire diensten die waken over de veiligheid van het leger en buitenlandse inlichtingen vergaren voorzover die van militair belang zijn.
Kleine landen, zoals Nederland en Belgixc3xab, hebben meestal xc3xa9xc3xa9n dienst die zowel over de binnenlandse veiligheid als over het vergaren van buitenlandse inlichtingen gaat, met daarnaast wel een aparte militaire geheime dienst.

Geheim agenten
Een wijdverbreid misverstand is het idee dat geheim agenten medewerkers van een geheime dienst zijn. Dat is niet zo: (geheime) agenten zijn juist mensen die niet in dienst zijn van een geheime dienst, maar ‘gewone’ burgers die op een of andere manier toegang hebben tot vertrouwelijke of geheime informatie en bereid zijn die informatie aan een, al dan niet buiten- landse, geheime dienst door te spelen. De contactpersonen bij zo’n dienst heten in het jargon (case) officers of runners.

Overzicht
Hier volgt een kort overzicht met telkens de afkorting, de volledige naam en eventueel de officixc3xable homepage van de verschillende geheime diensten van diverse landen:

Nederland
Algemeen:
– AIVD (Algemene Inlichtingen- en VeiligheidsDienst) www.aivd.nl
Militair:
– MIVD (Militaire Inlichtingen- en VeiligheidsDienst) www.mindef.nl/mivd

Belgixc3xab
Algemeen:
Veiligheid van de Staat
Militair:
– ACOS IS (Stafdepartement Inlichtingen en Veiligheid) www.mil.be/is

Duitsland
Binnenlands:
– BfV (Bundesamt fxc3xbcr Verfassungsschxc3xbctz) www.verfassungsschutz.de
Buitenlands:
– BND (BundesNachrichtenDienst) www.bnd.de
Militair:
– ZNBw (Zentrum fxc3xbcr Nachrichtenwesen der Bundeswehr)

Frankrijk
Binnenlands:
– SGDN (Secrxc3xa9tariat Gxc3xa9nxc3xa9ral de la Dxc3xa9fense Nationale)
Buitenlands:
– DGSE (Direction Generale de la Securite Exterieure)
Militair:
– DRM (Direction du Renseignement Militaire)

Groot-Britannixc3xab
Binnenlands:
– MI5 / SS (Security Service) www.mi5.gov.uk
Buitenlands:
– MI6 / SIS (Secret Intelligence Service) www.sis.gov.uk
Afluisterdienst:
– GCHQ (Government Communications Headquarters) www.gchq.gov.uk
Militair:
– DIS (Defense Intelligence Staff) www.mod.uk/dis

Verenigde Staten
Binnenlands:
– FBI (Federal Bureau of Investigation) www.fbi.gov
Buitenlands:
– CIA (Central Intelligence Agency) www.cia.gov
Afluisterdienst:
– NSA (National Security Agency) www.nsa.gov
Militair:
– DIA (Defense Intelligence Agency) www.dia.mil

Rusland
Binnenlands:
– FSB (Federal’naya Sluzhba Bezopasnosti) www.fsb.ru
Buitenlands:
– SVR (Sluzhba Vneshney Razvedki ) svr.gov.ru
De FSB en SVR zijn ontstaan na opsplitsing van het beruchte KGB (Komitet Gosudarstvennoi Bezopasnosti)
Afluisterdienst:
– FAPSI (Federal’naya Agenstvo Pravitel’stvennoy Svayazi i Informatsii)
Militair:
– GRU (Glavnoye Razvedovatel’noye Upravlenie)

Israxc3xabl
Binnenlands:
– Shabak (Sherut ha-Bitachon ha-Klali) www.shabak.gov.il
Buitenlands:
– MOSSAD (ha-Mossad le-Modiin ule-Tafkidim Meyuhadim) www.mossad.gov.il
Militair:
– Aman (Agaf ha-Modi’in) www1.idf.il/aman

Zie voor meer informatie:
World Intelligence and Security Agencies
www.geheimdienste.org

Tiga – Sexor

Het album Sexor van TigaDeze week komt onder de titel SEXOR de nieuwe CD uit van de Duits-Cana- dese artiest Tiga.

Vooruitlopend op deze CD is er al een single verschenen van het nummer You Gonna Want Me samen met Jake Shears van de Scissor Sisters.

Daarnaast bevat Sexor een heel aantal lekkere vlotte dansnummers met een typische eighties-sound. Volgens de recensies maakt dit, samen met de nogal ‘nichterige’ stem van Tiga, die ook overigens voldoet aan het stereotype homo-beeld, Sexor tot echt ‘homo’-album, vergelijkbaar met de nieuwste CD van Madonna…

Nog wat over Tiga:
"Tiga is een van de grondleggers van de Canadese club culture uit de jaren negentig. Toch werd hij bij ons pas rond het millennium bekend. Toen veroorzaakte hij namelijk een kleine aardverschuiving in clubland met de single ‘Sunglasses At Night’. Eens het Gigolo-label (van Dj Hell) de maxi op de markt gooide, wou de hele housewereld weten wie die Tiga was. Hij is dus geen groentje, want ondertussen is hij al vijftien jaar bezig. Sinds de electrorevival is de Canadees hyperactief, met nummers als ‘Burning Down’, ‘Pleasure From The Bass’ en ‘Louder Than A Bomb’. Tiga is xc3xa9xc3xa9n van de populairste dj’s en producers van dit moment."

Staatsgeheimen op straat

memorystick
Een paar dagen geleden werd bekend dat iemand van Defensie een memorystick met geheime informatie was kwijtgeraakt. Het ging in dit geval om een kapitein van de Landmacht die zijn usb-stick met geheime informatie had laten liggen in een huurauto.

Regelmatig
Dit is al de tweede keer in twee weken dat een Defensiemedewerker zijn usb-stick verliest en al eerder waren een laptop kwijtgeraakt en diskettes met informatie over Pim Fortuyn in handen van Peter R. de Vries terecht- gekomen. Die laatste was ook nog in het bezit van geheime justitiedossiers gekomen nadat Officier van Justitie Joost Tonino zijn PC bij het grofvuil had gezet.

Beveiligingsprobleem
Uit deze incidenten blijkt dat de beveiliging bij belangrijke Nederlandse overheidsorganen niet bepaald optimaal is… Dat kan zowel aan het computersysteem, als aan de mentaliteit van de werknemers liggen, maar aangezien iets wat technisch niet mogelijk is, ook door mensen niet verprutst kan worden, moeten we eerst even kijken naar wat er computermatig mis kan zijn…

Netwerkcomputers
Waar aan geheime en/of gevoelige zaken wordt gewerkt zou eigenlijk een computernetwerk moeten zijn waarbij de werknemers slechts de beschikking hebben over een terminal (alleen beeldscherm + toetsenbord; ook wel thin client genaamd) die via een modem in verbinding staat met een centrale server. Hierbij werkt men dus allemaal op de centrale server, al of niet met een eigen virtual desktop.

Centraal beveiligd
Het grote voordeel van zo’n netwerk is dat alle (geheime) informatie op de centrale server staat, waardoor die (ook fysiek) optimaal beveiligd kan worden. De werknemers zijn niet in staat om zelf informatie te kopieren op diskette, cd-rom of usb-stick, die gemakkelijk meegenomen en kwijtgeraakt kunnen worden. Bovendien verhindert zo’n systeem dat werknemers ook geen eigen bestanden kunnen invoeren, wat immers een groot risico op besmetting met virussen of spyware(!) kan zijn.

Alternatieven
Ondanks deze voordelen kiezen grote organisaties vaak toch voor een netwerk waarbij elke werknemer wel een volledige eigen PC tot zijn beschikking heeft. Dit omdat anders er teveel rekenkracht van de centrale server gevergd wordt.
Consequentie daarvan is dus wel dat werknemers de mogelijkheid hebben om op eigen houtje informatie uit het systeem te halen en er in te stoppen… Om dat te voorkomen moeten er op z’n minst strikte regels voor het computergebruik en beheer zijn, maar beter nog zou het zijn als bijv. alle informatie automatisch versleuteld (gecodeerd) zou worden. Dat hoeft voor overheidsorganen geen enkel probleem te zijn, want ook voor particulieren zijn er gratis program- maatjes (zoals bijv. Cryptainer) waarmee allerlei bestanden volautomatisch gecodeerd worden, zodat ze voor een buitenstaander onleesbaar zijn!

Zwakste schakel
Maar hoe mooi zulke oplossingen ook zijn, vergeleken met een netwerk van thin clients blijft het “second best”, want teveel afhankelijk van of een bepaalde werknemer de moeite en de tijd neemt om deze extra maatregelen te nemen. En als we uit de “lekkages” van de afgelopen jaren een les moeten trekken, dan is dat dat de werknemer de zwakste schakel in de keten is…